LLEIDA CF

#MÉS FORTS. MÉS LLEIDA.

FULL D’INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2023-2024

L’emplenament d’aquest formulari comporta la inscripció del jugador a l’equip i categoria que per edat li correspongui del CF.

El pare, la mare o el tutor, i el jugador es comprometen a:

 

Respectar i complir amb les normes i les instruccions que provinguin del club, dels seus directius, de la coordinació esportiva i dels tècnics responsables de l’equip.

Respectar les instal·lacions en les que es practiqui l’activitat esportiva, així com el material propi i aliè.

Respectar els jugadors i tècnics dels altres equips, i els àrbitres.

Complir amb el pagament de les quotes que per a la present temporada s’estableixin.

L’incompliment d’aquestes obligacions donarà lloc a l’obertura del corresponent expedient disciplinari i, en última instància, podria comportar l’expulsió com a membre de l’equip en el que estigui inclòs el jugador.

Per tal de donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D.),  s’informa que:

Les dades de caràcter personal demanades i facilitades per vostè, seran incorporades a un fitxer de titularitat privada el responsable i únic destinatari del qual és Lleida Ponent CF (Lleida CF).

Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, amb les mesures de seguretat establertes legalment, i sota cap concepte són cedides o tractades per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment del jugador, tutor o representant legal, llevat d’aquells casos en què sigui imprescindible per a la correcta pràctica de l’activitat esportiva (com per exemple, la inscripció a la Federació esportiva corresponent).

Les dades facilitades seran incloses en el Tractament denominat Jugadors de l’entitat Lleida Ponent CF (Lleida CF), amb la finalitat d’enviar comunicacions i informació del club, així com la inscripció com a jugador de l’entitat i la seva afiliació a la Federació Catalana de Futbol i/o a la Real Federación Española de Fútbol.

Manifesto que també se m’ha informat de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a Lleida Ponent CF (Lleida CF) mitjançant escrit a l’adreça de correu electrònic (protecciodades@lleidacf.cat)

L’entitat Lleida Ponent CF (Lleida Esportiu) disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web) i xarxes socials, on informa i fa difusió de les activitats esportives i resultats dels diferents equips que integren el club. 

En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, jugadors que participen en aquestes activitats (entrenaments i partits).

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa l’entitat demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on surtin els seus fills que hi siguin clarament identificables.

DADES DEL JUGADOR

DADES DEL PARE / MARE / TUTOR

CONTACTA AMB EL LLEIDA ESPORTIU

Envia’ns qualsevol dubte o suggerència que tinguis a través del següent formulari i et donarem resposta el més aviat possible.

També pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del nostre telèfon 973 347 114 o enviar un mail a somiserem@lleidaesportiu.futbol

No t’oblidis de seguir-nos a les nostres xarxes socials

Dades personals
Pregunta'ns