LLEIDA CF

#MÉS FORTS. MÉS LLEIDA.

1. Definicions i descripció del Servei

LLEIDA PONENT CF ven a distancia entrades i abonaments per a les activitats del propi club. A això és el que d’ara endavant s’anomenarà “El Servei”. “L’Usuari” és la persona que navega per la web sense utilitzar els Serveis. “El Client” és l’Usuari que, a més de navegar pel Lloc Web utilitza els Serveis. En aquests casos, assumim que el Client actua com un consumidor final i no revèn aquests productes.

2. Àmbit geogràfic del Servei

El Servei engloba tot el territori nacional peninsular i els països membres de la UE.

3. Menors d’edat

Per a navegar pel Lloc Web no fa falta tenir cap requisit de majoria d’edat. No obstant, per a la contractació del Servei sí que serà necessari que el Client sigui major de 16 anys.  

4. Entrada en vigor de les Condicions Generals de la Contractació

Les Condicions Generals de la Contractació entraran en vigor des que la sol·licitud del Servei realitzada pel Client es consideri vàlida. La sol·licitud realitzada pel Client es farà a través de l’acceptació expressa i sense reserves de les presents Condicions Generals, acceptació que és considerada condició essencial per a la prestació del Servei contractat per part de LLEIDA PONENT CF i que es produirà si succeeix qualsevol dels següents esdeveniments: (i) la sol·licitud del Servei realitzada per via web; (ii) el pagament de la corresponent factura o càrrec i (iii) així com qualsevol altra acció que impliqui per part del Client l’ús del Servei. La sol·licitud ha de ser considerada vàlida si s’han completat correctament totes les dades de la sol·licitud de contractació i el Client ha acceptat les presents Condicions Generals.  

5. Tarifes

LLEIDA PONENT CF cobrarà al Client per la prestació del Servei les tarifes que en cada moment estiguin vigents en la seva oferta comercial, la qual estarà a disposició del Client en el Lloc Web a la qual el Client s’aculli a contractar el Servei. Les tarifes vigents, preus, descomptes i impostos es troben desglossades.

No es consideraran modificacions de les tarifes les variacions que puguin patir els impostos legalment repercutibles al Client, que entraran en vigor a la data que es fixi legalment.

Dins el territori nacional, a les tarifes s’aplicaran els tributs que per llei estigui obligat a satisfer el Client, sense que LLEIDA PONENT CF s’obligui al pagament de taxes, impostos o càrregues derivades de l’activitat del Cient o exigides per qualsevol Organisme Oficial o Col·legi Professional. A aquests efectes, el Client, entre d’altres, s’obliga al pagament de l’Impost sobre Valor Afegit (o aquell altre impost d’anàloga naturalesa que el substitueixi) corresponent a cada concepte de les tarifes.

6. Facturació i mitjans de pagament

LLEIDA PONENT CF cobrarà al Client per la prestació del Servei, les quotes i preus segons les tarifes i condicions descrites en les presents Condicions Generals i en l’oferta comercial vigent en el Lloc Web.

El Client abonarà les quantitats meritades per la prestació del Servei mitjançant la passarel·la de pagament de la corresponent entitat financera.

7. Condicions d’ús del Servei

El Client utilitzarà el Servei en qualitat de consumidor final. El Client podrà comprar els productes tal i com s’ofereixen en el Lloc Web.

8. Política de garanties i devolucions

Si el servei no fos conforme amb el contracte, el Client disposarà d’un termini de set dies des de la recepció del rebut per resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit. En aquests casos, LLEIDA PONENT CF tornarà els diners de la compra a través de la mateixa forma de pagament realitzada pel client.

Les costes de devolució del producte objecte del Servei correran a càrrec de LLEIDA PONENT CF. El Client comunicarà a LLEIDA PONENT CF dins el termini estipulat la seva voluntat de devolució mitjançant correu electrònic a LLEIDA PONENT CF.  

9. Cancel·lació del Servei

LLEIDA PONENT CF podrà resoldre de forma immediata el Servei i les presents Condicions Generals mitjançant comunicació realitzada pels mitjans establerts en la condició següent, si es donés qualsevol dels següents supòsits, sens perjudici d’aquells altres supòsits previstos en les presents Condicions Generals:

(1) Cessament d’activitats;

(2) Incompliment per part del Client de les obligacions previstes en les presents Condicions Generals de Contractació;

(3) En els supòsits de força major i cas fortuït;

En cas que es modifiquin els termes del títol habilitant per a la prestació del Servei, o es revoqui o renunciï a la mateixa per qualsevol causa, les presents Condicions Generals quedaran resoltes de forma immediata, sense que correspongui cap indemnització al Client per la modificació, revocació o renúncia del títol habilitant ni per la citada resolució. D’existir alguna sol·licitud de Servei pendent i encara no enviada, LLEID PONENT CF tornarà els diners de la compra a través de la mateixa forma de pagament realitzada pel Client.

10. Comunicacions

Qualsevol comunicació que hagi de realitzar-se per LLEIDA PONENT CF al Client que es refereixi a les presents Condicions Generals es realitzarà al domicili o correu electrònic indicat pel Client a través del Lloc Web. Per a qualsevol comunicació que hagi de realitzar-se pel Client a LLEIDA PONENT CF en relació amb les presents Condicions Generals, servirà com a mitjà de notificació:(1) Comunicació a través de correu electrònic a la direcció: administracio@lleidaesportiu.futbol; (2) El correu ordinari dirigit a LLEIDA PONENT CF, Av. Dr. Fleming, s/n. 25006 Lleida.

Teléfono 973 347114

11. Exclusió de responsabilitat del Servei

LLEIDA PONENT CF exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements en el Lloc Web i els Serveis que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

LLEIDA PONENT CF exclou qualsevol responsabilitat per error tipogràfic relacionat amb el preu o les característiques del producte. No obstant, en cas de produir-se un error d’aquest tipus i el Client haver contractat un Servei, LLEIDA PONENT CF es posarà en contacte amb el Client tan bon punt com adverteixi l’error per a esmenar-lo o bé oferir un Servei equivalent al Client.

12. Modificacions en les Condicions Generals de Contractació

Les presents Condicions Generals de Contractació, incloses les tarifes del Servei, podran ser modificades per LLEIDA PONENT CF en qualsevol moment, per motius tècnics, operatius, econòmics, de servei o de mercat, prèvia comunicació al Client de conformitat amb la legislació vigent. El Client accepta que el Servei pugui ser modificat si una disposició legal o reglamentària així ho exigeix, i LLEIDA PONENT CF li informarà si resulta afectat.

Les Condicions Generals de Contractació vigents estaran sempre disponibles a través del Lloc Web en la part inferior i sempre seran visibles des de qualsevol pàgina del Lloc Web.

CONTACTA AMB EL LLEIDA ESPORTIU

Envia’ns qualsevol dubte o suggerència que tinguis a través del següent formulari i et donarem resposta el més aviat possible.

També pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del nostre telèfon 973 347 114 o enviar un mail a somiserem@lleidaesportiu.futbol

No t’oblidis de seguir-nos a les nostres xarxes socials

Dades personals
Pregunta'ns